ඔබේ නිවසින් පිටත කොම්පෝස්ට් බදුනක් පවත්වා ගැනීම

ගෙදර සිට කොම්පෝස්ට් කරන්නේ කෙසේද?

අවශ්‍ය වනුයේ

 1. කුස්සියේ ආහාර අපද්‍රව්‍ය
 2. වත්තේ සරු පස් හෝ මිලදී ගත් කොම්පොස්ට් සහිත බදුනක්

කොම්පොස්ට් ක්‍රියාවලිය කරන ක්ෂුද්ර ජීවීන් සපයා ගැනීම සදහා ක්ෂුද්ර ජීවීන් පියවි ඇසට නොපෙනේ

 1. වියළි කොළ, දහයියා හෝ හීනියට ඉරාගත් කඩදාසි සහිත බදුනක්

තෙතමනය සමබර කිරීම සහ කාබන් අන්තර්ගතය වැඩි කිරීම සදහා

 1. සිදුරු සහිත හා ආවරණය කරන ලද හිස් බදුනක්

 

ඔබ කළ යුතු දේ –

 • පලමුව පස් තට්ටුවක් හිස් කොම්පොස්ට් බදුනට දමන්න

මෙයින් කොම්පොස්ට් ක්‍රියාවලිය කරන ක්ෂුද්ර ජීවීන් සැපයේ

 

 • මින් පසුව වියළි ද්‍රව්‍ය තට්ටුවක් දමන්න

කුස්සියේ ආහාර අපද්‍රව්‍ය වල තෙතමනය මෙම වියළි කොළ උරාගනියි

 

 • මින් පසුව කුස්සියේ අපද්‍රව්‍ය දමන්න

ඒවායේ දිග පළල හෝ උස අඟලකට වඩා වැඩිය නොව්ය යුතුයි

 

 • කොසුමිටකින් හෝ කූරකින් මෙය සියල්ල මිශ්‍ර කරන්න

මෙම මිශ්‍ර කිරීම ක්ෂුද්ර ජීවීන්ට කෑම දිරවීමට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් සපයයි

 

 • අවසානයේ නැවත පස් හා කොළ තට්ටුවක් දමන්න

මෙය තුලින් මැස්සන් වැසීම වැලැක්වෙයි සහ ඊලග වටයට කොම්පොස්ට් බදුන සුදානම් කරයි

 

 • දින 2-3 තුලදී බදුනේ උෂ්ණත්වය ඉහල යා යුතුයි

 

දරුවෙක් ලෙඩ වුවොත් උෂ්ණත්වය ඉහළ යයි

ක්ෂුද්ර ජීවීන් ලෙඩ වුවොත් උෂ්ණත්වය පහළ යයි

 

තෙත නම් – වියළි ද්‍රව්‍ය දමන්න

වියළි නම් – වතුර ඉසින්න

උණුසුම නැත්නම් – පස් එක් කරන්න

වාතාශ්‍රය සදහා- කූරු ගාන්න

මෙය කිසිවක් වැඩ නොකරයි නම් කොම්පොස්ට් දොස්තරට කතා කරන්න

 

සති කිහිපයකට වරක් සෑදුනු කොම්පොස්ට් ඉවත් කරන්න

කොම්පෝස්ට් සෑදීම පිළිබඳ වීඩියෝවක් බලන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Maintaining a composting bin outside your home

If you put your food waste out for collection by the municipality  it will make a stink right across Colombo as it gets transported to you don’t know where. Inside a compost bin your food waste will decompose in a controlled way making you a good bit of rich soil at the same time.

You can maintain a compost bin even if you have just the tiniest bit of green space.

(If you are not the green thumb type but you expect your municipality, say CMC, to do its job, as it should, join the Colombo-Our-City network and get active)

 

WHAT YOU NEED TO HAVE

 • A covered bin with holes on the side
 • Container with dry smallish leaves, sawdust or shredded paper
 • Container with rich soil (or buy a bag of compost)
 • A broom stick from an old broom
 • Kitchen waste collected separately in a bowl or a bucket

 

WHAT YOU NEED TO DO:

 •  First put a layer of soil in the bin. 

This will provide the microbes which actually do the composting. Microbes are not visible to the naked eye.

 • Then put a layer of leaves, saw dust or shredded paper

You need optimum moistness and an optimum carbon and nitrogen ratio for good composting. This mixture will help with that balance

Left over rice or fruit and vegetable waste is typically rather wet. Dry stuff such as dried leaves saw dust or newspaper can balance the wetness.

Fruit and vegetable waste or fish and meat waste is rich in nitrogen but low in carbon. Dry stuff is rich in carbon. Therefore dry leaves, saw dust of shredded newspaper are also good for balancing the nutrient for the microbes..

 • Tip your kitchen  waste into the bin

Ideally items should not be more than 1” in length, width or height.

 • Mix the contents with a handle from an old broom.

This will mix the contents and provide the aeration (or the oxygen needed by the microbes)

 • Cover the mixture with a layer of leaves and layer of  soil

This will keep away flies.

 • In 2-3 days touch the sides to check temperature.

You bin should feel warm to the touch. In the case of microbes you call the compost doctor if there is NO temperature. For the time being this facebook will be your compost doctor. Send us a chat message if you compost bin has got cold and flies started invading..

 • Keep adding food waste to the top, mix with old stuff and layer with leaves and/or soil

As the food waste gets composted it will reduce in volume. Every few weeks, use a shovel or an old spoon to remove compost from the bottom opening.

 • Keep out the rain

If you can’t find a sheltered space to keep the bin, make sure to lightly cover the bin in heavy rains to prevent  getting through the holes.

 

 • Read our post “How does composting work” to learn about microbes and how they decompose our food.

WHAT CAN GO WRONG?

Microbes, like any pet you may keep, need a good balance of food (C:N at 30:1), oxygen and moisture. Overfeeding too is bad for them.  You need a sufficiently large microbe population  (i.e. old compost or soil ) to balance the food waste you put into the bin.

 

Too wet?  Mix in dry material

Too dry? Moisten with a spray of water

Too little air? Use the broom stick to aerate

Too much waste?Add more soil

 

Check out our informative video on composting by clicking here!

Screen Shot 2017-07-11 at 8.47.41 PM

Perishable v. Non-perishable – a simple way to sort your waste  

There are so many ways to describe waste.

 • Biodegradable v. Non-biodegradable
 • Organic v. Non-organic
 • Recyclable v. non-recyclable and so on.

However, ask an average person and they are likely to say they separate waste as “kunu” v. plastic polythene.” They are absolutely right. These words capture the essence of waste generated in the household – (1) Stuff that goes bad and (2) Stuff like plastics and polythene that don’t. So authorities should wise up and learn from the street. They should ask people to separate their waste simply as perishables and non-perishables.

An exact definition is also possible with perishable/non-perishable terminology because there are tell-tale signs of the perishing of waste. Simply put, if any waste is likely to start smelling or leaching out liquids, then it is perishable.  From experience we know that food waste in the kitchen is perishable. We also know that grass clippings and leaves from the garden also are perishable, although they take a while to start smelling or leaching out liquids.

In contrast, plastics, polythene, paper, glass or metal or non-organic waste and all your discards such as  will not smell or leach out liquids if they are free of perishables.

So your waste separation instructions are very clear. If anything is going make a stink or leach out liquids put it in the green bucket. Clean other waste as much as possible to make them free of perishables and put them in some bag.

What does one do diapers, sanitary pads and other items contaminated with urine, feces, blood or other bodily fluids? Also how about other difficult to clean items like the lunch sheets and gravy bags from food take-outs?

This is where dividing Non-perishables as clean or contaminated is useful. However CMC has decided to separate non-perishables as Recyclables and Non-Recyclables so we use the same.

Following is a way to separate your waste with examples for each.

PERISHABLES (Vegetable, Fruit, meat or fish waste, any kind of cooked food, Grated Coconut waste, Tea leaves, Egg shells, Thambili husks (chopped)and leaves and  flowers from the garden).

NON-PERISHABLES: Every thing else, but it helps if you separate your non-perishables as “CLEAN RECYCLABLES” and “OTHERS”.

Clean recyclables include clean Polythene, Plastics good,  Plastic containers such as yogurt cups, Paper, Cardboard, Glass, Metal, Coconut shells, Tins and cans and other metals and Discarded kitchen equipment/utensils

Things which can’t be recycled include milk or Milo packet, Sachet packets, Sanitary pads and diapers, Hair, used cloths and shoes, Shaving razors with the blades still attached, Medicines, Rubber, and broken Pots Plates and Cups.

 

 

 

Expert forum on accountability in solid waste disposal June 02, 2017

There is nobody to take responsibility for the tragic collapse of Meethotamulla garbage ‘mountain.’  If we are to avoid another Meethotamulla in the future, we need to have a clear understanding of who is responsible, and ensure that he/she/it is held accountable.

The topic our first expert forum was accountability in solid waste disposal.  It was held on June 02nd at the Hector Kobbekaduwa Agrarian Research and Training Institute (HARTI) auditorium on 114 Wijerama Road Colombo 7.  The resource personnel we brought together at the forum were able to cover technology as well as policy aspects of solid waste management or public infrastructure management.

After reviewing the variety of current efforts to manage the waste generated within CMC area, it was decided that the full value chain of solid waste management in the CMC, from collection from homes to disposal, has to be tracked to identify accountability or other issues. LIRNEasia will do a preliminary study and the group will reconvene in 4-6 weeks.

 

 

Convener: Dr, Sujata Gamage, LIRNEasia

Resource persons:

 1. Prof. Rohan Samarajiva, Chairman, LIRNEasia
 2. Engr. Badra Kamaldasa, Former Director General, Department of Irrigation
 3. Prof. Ben Sanayake, University of Peradeniya
 4. Mr. Avanthi Jayathilaka, Waste management professional
 5. Ms. Hemanthi Goonesekera, Federation of Sri Lankan Local Government Authorities
 6. Mr. Nishantha Preethiviraj, Communicaitons Director, Sarvodaya
 7. Mr. Chamindha Rajakaruna, Executive Director, Sarvodaya
 8. Eng. Yogarani Sylvester, Director, Solid Waste Division, Colombo
 9. Mr. Nalin Mannapperuma, Director, Western Province Waste Management Authority –
 10. Mr. Sudesh Nandasiri, Chairman, Recyclers’ Association
 11. Prof. Ajith de Zoysa, COSTI

Research Assistance: Mr. Sanjeewa Wijerathna

wastediposalnew (1)

CMC Community leaders meet up 16th June 2017

For informing and to be informed by community leaders in CMC and other local authorities

June 16, 2017; 300-600 pm

Subasinghe Auditorium, HARTI, 114, Wijerama Mawatha, Colombo 7

 On behalf of the “Campaign for Sustainable Solid Waste Disposal” I cordially invite you to the above community leaders’ workshop. The participants at this workshop will include the ‘Colombo-Our-City’ ratepayer network and other concerned citizens.

Resource Persons:

Eng. Y. Sylvester, Director, Solid Waste Division, Colombo Municipal Council

Mr. Nimal Prematilake, Sociologist, Solid waste management project, Ministry of Megapolis & Western Development

Mr. Sudesh Nandasiri de Silva, Chairman, Recyclers’’ Association

The questions to be addressed at the work shop are as follows.

 1. When will we get a regular waste collection in the city?
 2. What shall we do in the meantime?
 • Can food-waste be composted without hassle in urban environments?
 • What kind of waste is recyclable?  What can I do with them?
 • What shall I do with the residual waste?
 • How can we optimize source separation and collection by CMC (inputs from community leaders)

I look forward to your participation and contributions at the workshop. An introduction to the campaign is attached.

‘කොළඹ අපේ නගරයයි’ මිතුරැ ජාලය

‘කොළඹ අපේ නගරයයි’ යනු අප නගරයේ සේවාවන් පිළිබඳව තොරතුරු බෙදා හදා ගනිමින් අප නගරය වඩා සුන්දර නගරයක් කිරීම සඳහා දැනුවත්ව ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා වූ මිතුරු ජාලයකි. ඔබ ජීවත් වන්නේ කොළඹ මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළ නම් හා ඔබට නගරයේ කසළ සේවාව හා අනිකුත් සේවා දියුණු කිරීමට උනන්දුවක් ඇති නම්, එය ඔබේ අවකාශය යි.

මෙම ජාලය මෙහෙයවන්නේ තිරසාර ලෙස කසළ බැහැර කිරීම සඳහා වූ ව්‍යාපාරය යි. එහි  කැදවුම්කරු සුජාතා ගමගේ මහත්මිය වන අතර ලර්න් ඒෂියා, සර්වෝදය හා ශ්‍රී ලංකා පළාත් පාලන ආයතනයන්ගේ  සංසංදය යනු ව්‍යාපාරය හා අනුබද්ධ ආයතනයි.

අපගේ අරමුණ වන්නේ, කොළඹ නගරයේ පනස් පහක් වූ ග්‍රාම නිලධාරී වසම්  වලින් එක් වසමකට අවම වශයෙන් එක් කෙනෙක්  බැගින් වනසේ මිතුරැ ජාලයට එක් කර,   එම ජාලය හරහා එක් එක් ප්‍රදේශය පිළබඳ තොරතුරු, විශේෂයෙන් කසළ තත්වය පිලිබඳ තොරතුරැ, වෙබ්, එස්එම්එස් හෝ මොබයිල් ෆෝන් සමීක්ෂණ තුලින් ලබා ගෙන බෙදා හදා ගැනීමත්, එම තොරතුරු ඔස්සේ  ක්‍රියාත්මක වීමත් ය. අදාළ වෙනත් තොරතුරු සොයා ගැනීමත්, අවශ්‍ය නම සුළු පර්යේෂණ වල යෙදීමටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.

වඩා පුළුල් හා වඩා ශක්තිමත්  ජාලයක් තුලින් අපේ සාමූහික හඬ වඩාත් ත්‍රීව ලෙස  ඉදිරිපත් වෙනු ඇත. කරුණාකර එම  මුහුණු පොතට ගොස් ලයික් කර ෂෙයාර් කරන්න.

 

 

Colombo-Our-City

Colombo-our-city (CoC) is a network to share information about city services, and act more knowledgeably to make our city a better place.

If you live in the city limits of Colombo and want to do something about the solid waste situation or any other issue about our city, this is your space.

This network is administered by the Campaign for Sustainable Solid Waste Disposal. Sujata Gamage is the convener, and LIRNEasia, Sarvodaya and the Federation of Sri Lanka Local Government Authorities are the institutional partners.

CoC’s goal is to connect with at least one person from each of the 55 Grama Niladari Divisions (GNDs) in the city and receive information from them through online, SMS or phone surveys. We will use the information to work with the CMC and improve city services. They will also do additional research or search for additional information and post.

A bigger and stronger network will help our collective voices to be heard better.

Please LIKE and SHARE CoC Facebook page to join the network and stay updated about the city.